START     EBOK

Komunikat dotyczący cen wody

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie, w ślad za pismem z dnia 17.05.2021r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o w Krasnymstawie informuje, że Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Krasnystaw na okres 3 lat.

W związku z powyższym od 01.06.2021r. zmianie ulega cena netto:

- za dostarczoną wodę dla prowadzonych gospodarstw domowych  

z 2,56 zł za 1m3 na 2,69 za 1m3

- za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych

z 4,80 zł za 1m3 na 5,13 zł za 1m3

Do powyższej ceny należy doliczyć obowiązujący 8% podatek VAT.  

 

 

Zarząd

Krasnystaw, 24.05.2021 r.

                            

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia