Komunikat dotyczący opłat za wywóz nieczystości

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł od jednego mieszkańca. W/w stawka będzie obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że dostarczony Państwu blankiet na m-c marzec jest nieaktualny . Aktualny blankiet na m-c marzec z wyliczoną należną kwotą wg nowej stawki doręczony zostanie do skrzynki korespondencyjnej w dniu 26-27.02.2019r.

Zarząd

 

Krasnystaw, dn. 25.02.2019 r.                                                                                  

                                                  

                                                                                    

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia