Informacja dot. wysyłania korespondencji drogą elektroniczną

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wprowadza z dniem 01.01.2022 r. możliwość doręczania swoim członkom i użytkownikom lokali mieszkalnych korespondencji drogą elektroniczną. Treść regulaminu określającego zasady dostarczania korespondencji drogą elektroniczną do użytkowników lokali mieszkalnych dostępna jest dla wszystkich do wglądu w siedzibie spółdzielni lub na stronie internetowej: www.ksmkrasnystaw.pl . Zachęcamy do skorzystania z powyższej formy.

Zarząd

Krasnystaw, 03.01.2022 r.

Informacja dot. sprzątania klatek schodowych

Z uwagi na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen środków czystości, itp. Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe od jednego lokalu mieszkalnego 9 zł ( wzrost o 1 zł ) za świadczone usługi przez Grupę HDJ Piotr Chadaj w zakresie utrzymania porządku i czystości na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

                                                                                                                                                                 Zarząd

Krasnystaw, 09.12.2021 r.

 

 

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXXIV/245/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W/w stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zarząd

Krasnystaw, dn.09.12.2021r.                                                                                                       

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia