START     EBOK

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXXIV/245/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W/w stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zarząd

Krasnystaw, dn.09.12.2021r.                                                                                                       

Komunikat dotyczący cen wody

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie, w ślad za pismem z dnia 17.05.2021r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o w Krasnymstawie informuje, że Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Krasnystaw na okres 3 lat.

W związku z powyższym od 01.06.2021r. zmianie ulega cena netto:

- za dostarczoną wodę dla prowadzonych gospodarstw domowych  

z 2,56 zł za 1m3 na 2,69 za 1m3

- za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych

z 4,80 zł za 1m3 na 5,13 zł za 1m3

Do powyższej ceny należy doliczyć obowiązujący 8% podatek VAT.  

 

 

Zarząd

Krasnystaw, 24.05.2021 r.

                            

Ostrzeżenie dla Mieszkańców Społdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie ponownie przestrzega Naszych Mieszkańców przed „domokrążcami” powołującymi się tym razem na planowane prace remontowe na terenach osiedli w zakresie wymiany drzwi wejściowych do mieszkań.

Żadnego projektu zbiorowego w tym zakresie Spółdzielnia nie podejmowała.

Nie dajcie się Państwo zmanipulować. Jest to kolejny sposób na wyłudzanie środków finansowych.

W przypadku pojawienia się osób nieupoważnionych i podejrzanych prosimy o kontakt z Komendą Policji.

Zarząd

Krasnystaw, 2020-09-30

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia