START     EBOK

Zmiana ceny wody

woda1024 1

Informacja dot. wymiany wodomierzy

Z A W I A D O M I E N I E

  Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że w okresie od maja 2022 roku do czerwca 2022 roku planowana jest wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w związku z końcem okresu legalizacji obecnych urządzeń pomiarowych.

  Wodomierze wraz z nakładką radiową wymieniane są w ramach funduszu remontowego celowego na wymianę wodomierzy tworzonego z wpłat użytkowników mieszkań miesięcznie od jednego zamontowanego w lokalu mieszkalnym wodomierza. Fundusz ten przeznaczony jest na wymianę starych nie posiadających legalizacji.

  Szczegółowy harmonogram planowanego wykonania prac w poszczególnych lokalach podawany będzie dla każdego budynku w terminie na tydzień przed rozpoczęciem prac poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń klatek schodowych.

  Użytkownicy lokali zobowiązani są do zapewnienia dostępu do przewodów instalacji wodociągowej a w przypadku jeśli będzie on utrudniony do poniesienia wszelkiego kosztu spowodowanego i związanego z w/w utrudnionym dostępem zgodnie z zapisem „ Regulaminu porządku domowego i używania lokalu’’ w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Po wykonaniu czynności wymiany urządzeń pomiarowych sporządzony będzie protokół zawierający numery wodomierzy i stany odczytu licznika. Protokół zobowiązany będzie podpisać pracownik wykonujący wymianę urządzeń i użytkownik lokalu.

  Zdemontowane urządzenia zabierać będzie firma wykonująca prace pod warunkiem wyrażenia zgody przez zainteresowanego (właściciela).

W przypadku braku zgody, urządzenia zwracane będą właścicielowi.

  W przypadku nie dokonania wymiany urządzeń pomiarowych Zarząd Spółdzielni zastosuje sposób rozliczenia jak dla lokalu nieopomiarowanego zgodnie z zasadami rozliczania kosztów eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

                                                                                                                                  Zarząd

Krasnystaw, 04.05.2022 r.

Informacja dot. wysyłania korespondencji drogą elektroniczną

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wprowadza z dniem 01.01.2022 r. możliwość doręczania swoim członkom i użytkownikom lokali mieszkalnych korespondencji drogą elektroniczną. Treść regulaminu określającego zasady dostarczania korespondencji drogą elektroniczną do użytkowników lokali mieszkalnych dostępna jest dla wszystkich do wglądu w siedzibie spółdzielni lub na stronie internetowej: www.ksmkrasnystaw.pl . Zachęcamy do skorzystania z powyższej formy.

Zarząd

Krasnystaw, 03.01.2022 r.

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia