START     EBOK

Przetarg na dostwę miału węglowego w 2022 r. r.

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w dniu 08.07.2022 roku o godz. 10.00 na dostawę miału węglowego w 2022 roku w klasie A-23/18/0,8, sortyment MIIA, typ 31 lub 32 w ilości 6 000 ton.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z umową wzorcową na dostawę miału węglowego można nabyć w biurze Spółdzielni (sekretariat) a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 82 576 28 11). Ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową wzorcową można zapoznać się także na stronie internetowej Spółdzielni ksmkrasnystaw.pl . Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 50 000 złotych na rachunek 16 8200 0008 2001 0009 1170 0001. Wadium przepada w przypadku, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy wzorcowej dołączonej do specyfikacji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
Oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 08.07.2022 roku do godz. 900 w biurze Spółdzielni ul. Okrzei 25. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru Oferenta.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

WZÓR UMOWY