Organy Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500.

Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada nadzorcza składa się z 9 osób wybranych spośród członków Spółdzielni
na okres 3 lat. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Ostatecznego wyboru członków Rady dokonują członkowie zgrupowani w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Nowo wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 26 - 30. 06. 2017 r. Rada Nadzorcza Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie na posiedzeniu w dniu 25.07.2017 r. ukonstytuowała się nastepująco: 
1. Grzebuła Jan - Przewodniczący Rady
2. Hałas Alicja - Z-ca Przewodniczącego
3. Mysza Teresa - Sekretarz Rady
4. Bortacki Janusz - Członek Rady - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Zawadzka Irena - Członek Rady - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
6. Mazurek Paweł - Członek Rady - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Kaczmarczyk Maria - Członek Rady
8. Gontarz Jan - Członek Rady
9. Miś Marek - Członek Rady

Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady przyjmują interesantów w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 1400 - 1500.

ZARZĄD

Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępcy oraz społecznego członka, wybranych spośród członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie
1. Bazan Witold - Prezes
2. Ciechański Ryszard - Z-ca Prezesa
3. Stawinoga Małgorzata - Główna Księgowa

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia