START     EBOK

Organy Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500.

Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada nadzorcza składa się z 9 osób wybranych spośród członków Spółdzielni
na okres 3 lat. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Ostatecznego wyboru członków Rady dokonują członkowie zgrupowani w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Nowo wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 21 - 24. 06. 2022 r. oraz 18.07.2022 r. Rada Nadzorcza Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie ukonstytuowała się następująco: 
1. Steć Stanisław - Przewodniczący Rady
2. Zawadzka Irena - Z-ca Przewodniczącego Rady
3. Mysza Teresa - Sekretarz Rady
4. Sikorski Marek - Członek Rady - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Miszczak Małgorzata - Członek Rady - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6. Fedorowicz Waldemar - Członek Rady - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
7. Patyra Andrzej - Członek Rady
8. Pawler Anna - Członek Rady
9. Bortacki Janusz - Członek Rady

Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady przyjmują interesantów w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 1445 - 1545.

ZARZĄD

Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa i jego zastępcy oraz społecznego członka, wybranych spośród członków Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie
1. Ciechański Ryszard - Prezes
2. Szafraniuk Adam - Z- ca Prezesa
3. Haładyj Małgorzata - Główny Księgowy