Apel do Mieszkańców w sprawie oddawania odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z otrzymanym pismem od Pani Burmistrz Krasnegostawu, Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie apeluje do wszystkich Mieszkańców o prawidłowy sposób oddawania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Odpady przed ich oddaniem winny być wysegregowane i wrzucone do oznaczonych kontenerów.

We frakcji odpadów selektywnie zbieranych w kontenerach
do tego przeznaczonych nie mogą znajdować się elementy zanieczyszczające odpad segregowany co się nagminnie zdarza.

Taki stan rzeczy niezależnie od stopnia zanieczyszczenia nie pozwala na zakwalifikowanie odpadów jako odpady zbierane w sposób selektywny.

W przypadku dalszego zanieczyszczania kontenerów
z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny odpadami niesegregowanymi Miasto Krasnystaw określi w drodze decyzji opłatę za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości Spółdzielni według stawek przewidzianych dla zmieszanych odpadów komunalnych.

Cena ta może ulec zmianie z 7,50 zł/osobę na 11 zł/osobę (cena której można uniknąć).

                                           Zarząd

Krasnystaw, 2017-08-29

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia