START     EBOK

Apel do Mieszkańców Spółdzielni

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieskzaniowej w Krasnymstawie ponownie zwraca się z prośbą o zgniatanie plastikowych opakowań (szczególnie butelek) wrzucanych do kontenerów na plastiki.

Dokonując powyższego unikniemy bałagnu w altanach śmietnikowych i szybkiego zapełniania kontenerów, co korzystnie wpłynie na koszty składowania i wywozu.

Zarząd

Krasnystaw, 01.07.2019 r.

Apel dotyczący płatności za wodę

                                                                       

Apel do Mieszkańców niepłacących należności za zużytą w mieszkaniach wodę

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie wzywa mieszkańców do natychmiastowego zapłacenia zaległości za zużytą w mieszkaniach wodę w terminie do 10 kwietnia 2019 roku i opłacania jej terminowo wg otrzymanych rachunków.

W przypadku niewywiązania się z powyższego w wyznaczonym terminie, poinformujemy mieszkańców danej klatki schodowej o ilości osób niepłacących za zużytą wodę i przystąpimy do odcięcia dopływu wody zarówno zimnej jak i ciepłej do mieszkania.

Zarząd

Krasnystaw, 28.03.2019 r.

Komunikat dotyczący opłat za wywóz nieczystości

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł od jednego mieszkańca. W/w stawka będzie obowiązywać od 1 marca 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że dostarczony Państwu blankiet na m-c marzec jest nieaktualny . Aktualny blankiet na m-c marzec z wyliczoną należną kwotą wg nowej stawki doręczony zostanie do skrzynki korespondencyjnej w dniu 26-27.02.2019r.

Zarząd

 

Krasnystaw, dn. 25.02.2019 r.                                                                                  

                                                  

                                                                                    

Jubileusz KSM

jubileusz 50 lecia